Statutul ANCCSR

STATUTUL ASOCIATIEI NATIONALE A CASELOR DE CULTURA ALE SINDICATELOR DIN ROMANIA

CAPITOLUL I

Principii generale

Art. 1. ASOCIATIA NATIONALA A CASELOR DE CULTURÃ ALE SINDICATELOR DIN ROMÂNIA (A.N.C.C.S.R.) este o asociaţie cu activitate social – culturala, nonguvernamentalã, nonpofrit, profesionalã cu un caracter profund civic, constituitã de:

 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALÃ A SINDICATELOR LIBERE DIN ROMÂNIA – FRÃŢIA, cu sediul în Bucureşti, str. Ministerului, nr.1-3, sector 1 ;
 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALÃ A SINDICALÃ “CARTEL ALFA”, cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr.202 A, sector 6 ;
 • CONFEDERAŢIA NAŢIONALÃ A SINDICATELOR DEMOCRATICE DIN ROMÂNIA, cu sediul în Bucureşti, str. Walter Mãrãcineanu, nr.1-3, sector 1 ;
 • BLOCUL NAŢIONAL SINDICAL cu sediul în Bucureşti, str. Splaiul Independenţei, nr. 202 A, sector 6 ;Ca persoanã juridica, în condiţiile Legii nr.21/1924 în subordinea acestora, denumita pe scurt A.N.C.C.S.R.

Art. 2. A.N.C.C.S.R. îşi propune sã continue tradiţia culturalã în rândul salariaţilor şi a cetãţenilor. De asemenea, militeazã pentru promovarea valorilor culturale tradiţionale, a progresului tehnic şi apãrarea intereselor culturale şi morale ale salariaţilor, prin acţiuni cultural- educative pentru rãspândirea artei, ştiinţei şi tehnicii, pentru organizarea timpului liber al cetãţenilor, în condiţii cât mai instructive.

Art. 3. A.N.C.C.S.R. are la baza activitãţii sale principiul autonomiei caselor de culturã ale sindicatelor şi îşi propune sã identifice şi sã evalueze progresul social, economic, punând în lumina valorile civilizaţiei umane, cooperarea, egalitatea tuturor cetãţenilor în drepturi, formarea unui stat de drept în cadrul unitãţii europene.

Art. 4. A.N.C.C.S.R. promoveazã principiul legalitãţii care se exprimã în necesitatea desfãşurãrii vieţii societãţii în connformitate cu legile ţãrii, principiilor de drept internaţional, convenţiilor internaţionale şi Declaraţiei universale a drepturilor omului .

CAPITOLUL II

Activitatea asociatiei

Art. 5. Activitatea A.N.C.C.S.R. se desfãşoarã pe baza prevederilor propriului statut, a regulamentuluii de organizare şi funcţionare, precum şi a programelor de acţiune proprii sau adoptate de Adunarea Generalã.

Art. 6. A.N.C.C.S.R. organizeazã la nivel naţional activitãţi în sprijinul ridicãrii nivelului de profesionalism al caselor de culturã, pentru organizarea activitãţilor cultural – educative în scopul ridicãrii nivelului de culturã al diverselor categorii socio-profesionale, sprijinirea reconversiei sociale în condiţiile unei economii de piaţã.

Art. 7. În raport de necesitãţile locale şi a opţiunilor cetãţenilor “Asociaţia Naţionalã a Caselor de Culturã ale Sindicatelor” împreunã cu casele de culturã organizeazã cursuri, cercuri aplicative, conferinţe publice, întruniri şi dezbateri, simpozioane, consultaţii pe diferite teme, cenacluri literare, artistice, spectacole cu formaţii artistice sau teatrale proprii sau în colaborare, programe video şi videoteca, jocuri distractive, şezãtori literar distractive, precum şi alte activitãţi social-culturale, interne şi internaţionale.

Art. 8. A.N.C.C.S.R. organizeazã schimburi de experienţã, consfãtuiri , consultãri şi alte acţiuni menite sã contribuie la extinderea şi generalizarea metodelor de conducere şi organizare. Iniţiazã studii şi analize, consultã cetãţenii şi organizaţiile sindicale asupra problemelor economice, sociale şi profesionale care prezintã interes în diferite zone şi necesitã sã fie cuprinse în programul caselor de culturã.

Art. 9. A.N.C.C.S.R. elaboreazã proiecte şi cercetãri socio-profesionale cu privire la problematica generalã a redresãrii economice naţionale, dezvoltãrii şi întãririi statului de drept, respectãrii drepturilor omului, progresului social, economic şi cultural.

Art. 10. A.N.C.C.S.R. îşi propune  ca prin cursurile organizate sã contribuie la explicarea importanţei unitãţii naţiunii române, inviolabilitãţii teritoriului, pãstrarea şi apãrarea suveranitãţii statului , rolul funcţionãrii şi importanţei reale a instituţiilor democratice  în special a mass – mediei, a liberei circulaţii a ideilor şi informaţiilor, a comunicaţiilor, a felului în care acestea sunt structurate şi protejate într-un stat de drept.

Art. 11. Manifestãrile şi acţiunile organizate de cãtre casele de culturã pot cuprinde activitãţi specifice ca :cursuri universitare în toate domeniile sociale; cercuri şi ateliere cu caracter aplicativ; edituri, tipãrituri, publicate, cluburi, cenacluri literar – artistice (muzica, arte plastice, foto, cinefili, radio – TV, artã popularã) ;expoziţii de carte, cenacluri de creaţie, festivaluri etc.;cursuri ale Universitãţii populare .

Art. 12. A.N.C.C.S.R. va participa împreunã cu alte instituţii specializate, la elaborarea unor programe specifice reconversiei sociale, combaterii şomajului, va produce şi edita împreunã cu departamentele specializate ale confederaţiilor sindicale asociate, materiale pentru uzul organizaţiilor sindicale componente ale asociaţilor, social culturale şi economice.

Art. 13. A.N.C.C.S.R. participã ca membru în administrarea patrimoniului sindical alãturi de confederaţiile sindicale asociate şi se poate afilia la organizaţiile naţionale şi internnaţionale de profil.

Art. 14. A.N.C.C.S.R. poate deveni membru al diferitelor organizaţii intene şi intenaţionale de profil .

CAPITOLUL III

Denumirea asociatiei

Art. 15. Denumirea asociatiei este : “ ASOCIAŢIA NAŢIONALÃ A CASELOR DE CULTURÃ ALE SINDICATELOR DIN ROMÂNIA”. În toate actele oficiale, anunţuri, publicaţii ce emanã de la asociaţie, denumirea va fi urmatã de : sediul, codul fiscal şi numãrul contului bancar.

CAPITOLUL IV

Forma juridical

Art. 16. A.N.C.C.S.R. este persoanã juridicã de drept privat, fãrã scop lucrativ, care funcţioneazã conform statutului propriu, regulamentului de organizare şi funcţionare şi a legilor în vigoare din România.

Art. 17. A.N.C.C.S.R  are 52 de filiale – case de culturã cu personalitate juridicã proprie, cu sediu şi cont bancar.

ALBA IULIA str. Mihai Viteazu nr.31, Alba Iulia jud. Alba, cod 2500
ARAD str. Lacului, nr.9, Arad, jud. Arad, cod 2900
ALEXANDRIA str. Dunãrii nr.146, jud. Teleorman, cod 0700
BACÃU Calea Mãrãşeşti nr. 5, jud. Bacãu, cod 5500
BAIA MARE Bd. Independ.nr.4 jud. Maramureş, cod 4800
BISTRIŢA str. Al.Odobescu nr.3,jud. Bistriţa-Nãsãud cod 4400
BUZÃU str. N.Bãlcescu nr.38, jud. Buzãu, cod 5100
BÂRLAD str. 1 Decembrie nr.2,jud. Vaslui, cod 6400
BOTOŞANI str. Marchidan nr.9, jud. Botoşani, cod 6800
BUFTEA str. Revolutiei nr.3, jud. Ilfov, cod 2810
CÃLAN str. Independ.nr.10,jud.Hunedoara,cod 2537
CÂMPULUNG MOLDOVENESC str. 22 Decembrie nr.2, jud. Suceava, cod 5950
CÂMPULUNG MUSCEL str. Vasile Milea nr. 164, jud. Argeş, cod 0425
CISNÃDIE str. Sibiului nr.1, jud. Sibiu, cod 2437
CONSTANŢA str. A.Lãpuşneanu, nr.1, jud. Constanţa, cod 8700
COLIBAŞI str. Radu cel Frumos nr.1,Mioveni,jud.Argeş,cod0102
CRAIOVA str. Buzeşti nr.23, jud. Dolj, cod 8100
FOCŞANI str. Dimitrie Cantemir nr.14,jud. Vrancea, cod 5300
GALAŢI str. Brãilei nr.134, jud. Galaţi, cod 6200
ONEŞTI str. Culturii nr.1, jud.Bacãu, cod 5450
GHEORGHIENI str. Florilor nr.2, jud. Harghita
IAŞI str. Socola nr.134, jud. Iaşi, cod 6600
LUGOJ str. N.Bãlcescu nr.1, jud.Timiş, cod 1800
MEDIAŞ str. M.Eminescu nr.7, jud.Sibiu, cod 3125
MEDGIDIA str. Decebal nr.33, jud. Constanţa, cod 8650
MIERCUREA CIUC str. Libertãţii nr.1, jud. Harghita cod 4100
ORADEA str. 1 Decembrie nr.1,jud. Bihor cod 3700
ORŞOVA str. Porţile de Fier nr.30, jud.Mehedinţi, cod 1543
PIATRA NEAMŢ Bd. Republicii, jud. Neamţ cod 5600
PETROŞANI str. Republicii nr.100,jud. Hunedoara cod 2875
PITEŞTI Piaţa Municipalã, jud. Argeş cod 0300
PLOIEŞTI str. Republicii nr. 65, jud. Prahova, cod 2000
REŞIŢA str. Libertãţii nr. 40, jud. Caraş-Severin cod 1700
RÂMNICU VÂLCEA str. T.Vladimirescu nr.39,jud. Vâlcea cod 1000
ROMAN Piata Roman Vodã nr.5, jud. Neamţ cod 5550
ROVINARI Oraş Rovinari jud. Gorj cod 0532
SFÂNTU GHEORGHE str. Mihai Viteazu nr.15, jud. Covasna cod 4000
SATU MARE Centru Nou nr. 3, jud. Satu Mare cod 3900
SIBIU str. Revoluţiei nr. 3, jud. Sibiu, cod 2400
SLATINA str. Independentei nr. 1 jud. Olt cod 1500
SLOBOZIA Bd. Chimiei nr. 6, jud Ialomiţa cod 8400
SUCEAVA str. Ştefan Cel Mare nr.20A, jud. Suceava cod 5800
TÂRGOVIŞTE str. Prieteniei nr.1, jud.Dâmboviţa cod 0200
TÂRGU JIU str. Traian nr.5, jud.Gorj cod 1400
TÂRGU MUREŞ str. Cuza Vodã nr.22, jud.Mureş, cod 6600
TURNU MÃGURELE str. Republicii nr.1, jud. Teleorman cod 9700
TULCEA str. Independenţei nr.1, jud. Tulcea, cod 8800
URZICENI str. Scânteia nr.2, jud.Ialomita  cod 8400
VASLUI str. Ştefan Cel Mare nr. 153, jud.Vaslui cod 6400
ZIMNICEA str. Mihai Viteazu nr.1, jud.Teleorman cod 0783
ZALÃU str. 9 Mai nr.2, jud. Sãlaj cod 4700
CENTRUL CULTURAL MILITARI Bd. Preciziei nr.21-23, sector 6, Bucureşti

Numãrul filialelor (caselor de culturã) din cadrul A.N.C.C.S.R. se poate modifica prin hotãrârea Adunãrii Generale.

CAPITOLUL V

Sediul si durata

Art. 18. Sediul A.N.C.C.S.R. este în Bucureşti, str. Ministerului, nr.1-3, sector 1. Durata de funcţionare este nelimitatã.

CAPITOLUL VI

Conducerea asociatiei

Art. 19. Organele de conducere ale A.N.C.C.S.R. sunt urmãtoarele :

a) Adunarea Generalã ;

b) Consiliul de Administraţie (Biroul Permanent) ;

c) Comitetul Director .

Art. 20. (1) Adunarea generalã este organul de conducere suprem al A.N.C.C.S.R.  şi este constituitã din 11 membri, astfel :

 • 4 membrii numiţi de C.N.S.L.R. – FRÃŢIA
 • 3 membrii numiţi de C.N.S. – CARTEL ALFA
 • 2 membrii numiţi de C.S.D.R.
 • 2 membrii numiţi de B.N.S.

(2) Adunarea Generalã este statutar întrunitã în prezenţa a cel puţin 8 dintre membri sãi şi ia hotãrâri cu majoritatea de 3/4 din numãrul celor prezenţi. (3) Adunarea Generalã se întruneşte o datã pe an în şedinţã ordinarã sau ori de cât ori este nevoie în şedinţã extraordinarã. Convocarea Adunãrii Generale ordinare se face de cãtre Consiliul de Administraţie sau la cererea a cel puþin 1/3 din membrii sãi .

Art. 21. Adunarea Generalã a A.N.C.C.S. are urmãtoarele atribuţii :

 • stabileşte politica culturalã şi aprobã programul de activitate al asociaţiei, la propunerea Comitetului Director ;
 • aprobã proiectul de bilanţ şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ;
 • aprobã descãrcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie ;
 • numeşte şi revocã membrii Consiliului de Administraţie;
 • numeşte Preşedintele Consiliului de Administraţie ;
 • numeşte şi revocã membrii Comisiei de cenzori ;
 • aprobã organigrama şi statul de  funcţiuni ale asociaţiei şi ale structurilor din subordine ;
 • aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei ;
 • hotãrãşte cu privire la patrimoniul asociaţiei ;
 • hotãrãşte cu privire la cuantumul cotizaţiei prevãzut în statut la art.30

Art. 22. (1) Consiliul de Administraţie este organul de execuţie al A.N.C.C.S.R. şi este constituit din 5 membri, reprezentanţii celor 4 confederaţii sindicale, director general al A.N.C.C.S.R. şi 3 directori ai caselor de culturã ale sindicatelor, respectiv şefii de zonã, cu vot deplin.(2) Consiliul de Administraţie este statutar întrunitã în prezenţa a cel puţin 5 membri  şi ia hotãrâri cu majoritatea de 3/4 din numãrul celor prezenţi. (3) Consiliul de Adminitraţie se întruneşte trimestrial  sau ori de cât ori este nevoie, la solicitarea unuia din membrii sãi .

Art. 23. Consiliul de Administraţie al A.N.C.C.S.R. are urmãtoarele atribuţii :

 • analizeazã proiectul de bilanţ şi al bugetului de venituri şi cheltuieli se supun aprobãrii Adunãrii Generale ;
 • prezintã Adunãrii Generale documentele necesare descãrcãrii de gestiune ;
 • întocmeşte proiectul de program al asociaţiei, la propunerea Comitetului Director ;
 • numeşte şi revocã directorii caselor de culturã ale sindicatelor;
 • gestioneazã fondurile materiale şi bãneşti ale asociaţiei ;
 • elaboreazã regulamentul de organizare şi funcţionare, pe care îl supune aprobãrii Adunãrii Generale ;
 • angajeazã personalul de execuţie al asociaţiei ;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare .

Art. 24. (1) Comitetul Director al A.N.C.C.S.R. este format astfel: Directorul General al A.N.C.C.S.R.; Directorii filialelor – case de culturã; Directorul economic al A.N.C.C.S.R.; Consilierul juridic al A.N.C.C.S.R. (2) Comitetul Director are un Birou permanent, fost Consiliu Director al A.N.C.C.S.R., format din 13 – 15 membri şi este statutar întrunit în prezenţa a cel puţin 1/2 din membri sãi, hotãrârile se iau cu majoritate simplã din numãrul celor prezenţi; (3) Comitetul Director se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Consiliului de Administratie .

Art. 25. Comitetul Director are urmãtoarele atribuţii :

 • face propuneri privind activitatea asociaţiei ;
 • face propuneri cu privire la proiectul de bilanţ şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ;
 • face propuneri privind regulamentul de organizare şi funcţionare ;
 • pune în aplicare hotãrârile Adunãrii Generale .

Art. 26. (1) Fiecare filialã – casã de culturã este condusã de un Consiliu de Administraţie al filialei format din 5 – 11 membri – câte un reprezentat al fiecãrui asociat şi directorul filialei, care este şi preşedintele acestui organ oameni de culturã şi arta, personalitãţi ale vieţii economico-sociale ale localitãţii respective.(2) Atribuţiile Consiliilor de Administraþie ale filialelor – case de culturã vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare .

CAPITOLUL VII

Controlul Asociatiei

Art. 27. Comisia de cenzori a asociaţiei este organul de control în probleme economice – financiare şi de respectarea a prevederilor statutare . Comisia de cenzori este formatã din 3 membri aleşi de Adunarea Generalã a asociaţiei .

Art. 28. Patrimoniul A.N.C.C.S.R. se compune din totalitatea caselor de culturã ale sindicatelor şi investiţii în curs ce fac obiectul patrimoniului sindical comun administrat de asociaţi, cotizaţii, sponsorizãri, donaţii şi alte surse de finanţare .

Art. 29. Pentru realizarea veniturilor necesare functionãrii asociaţiei şi derulãrii activitãţii specifice se vor desfãşura, în afara celor de mai jos şi unele activitãţi comerciale şi financiare cu respectarea legislaţiei în materie :prestaţii culturale, sportive şi distractive, activitãţi specifice de club, taxe de participare la cercurile tehnico – aplicative etc; comercializarea lucrãrilor realizate în cadrul cluburilor, cercurilor şi atelierelor proprii ;taxe de închiriere a spaţiilor, instrumentelor de practicã culturalã şi a celorlalte dotãri; prestaţii profesionale (traduceri, înregistrãri, filme, multiplicãri xerox etc.); prestaţii proprii sau în colaborare; publicitate, spectacole, turnee în ţarã şi în strãinãtate; dobânzi din depozite bancare ş.a.

Art. 30. Filialele – case de culturã vireazã lunar A.N.C.C.S.R. o cotã – stabilitã de Adunarea Generalã – din venitul realizat, pentru desfãşurarea activitãţii, cât şi pentru procurarea şi asigurarea unui fond documentar propriu cu materiale de practicã culturalã, precum şi pentru crearea unui fond pentru reparaţii curente şi capitale.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

Art. 31. A.N.C.C.S.R. poate fi reorganizatã  sau lichidatã în baza hotãrârii organelor de conducere ale Confederaţiilor sindicale asociate . Modificarea statutului se va putea face cu respectarea art. 93 din Legea 21/1924 pentru persoanele juridice . Prezentul statut a fost aprobat de organele de conducere ale Confederaţiilor sindicale semnatare .

Art. 32. A.N.C.C.S.R. împuterniceşte pe dl. av. Priceputu Marian sã efectueze cuvenitele modificãri conform art. 93 din L. 21/1924.