Regulament

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CASEI DE CULTURĂ A SINDICATELOR

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

    

        Art.1 – Casa de Cultură a Sindicatelor funcţionează ca o instituţie publică de cultură,non profit şi umanitară,cu personalitate juridică, în regim de autofinanţare şi desfăşoară activităţi specifice,contribuind prin mijloace adecvate la educarea cetăţenilor şi la organizarea timpului liber al acestora. Este membru cu drepturi depline în Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.

 

      Art.2 – Casa de Cultură a Sindicatelor oferă cadrul de desfăşurare al unor activităţi,al căror scop principal îl constituie ridicarea nivelului de cultură al diverselor categorii socio-profesionale şi de vârstă ale populaţiei,în concordanţă cu necesităţile variate ale unei societăţi pluraliste,prin informarea cetăţenilor cu tot ce este nou în ştiinţă,tehnică şi cultură,creşterea responsabilităţilor civice ale acestora în vederea promovării idealurilor şi principiilor democraţiei,libertăţii şi demnităţii umane,favorizarea progresului economic şi social al naţiunii,prin organizarea unor programe educative menite să contribuie la formarea unei conştiinţe culturale, în care valorile ,mentalităţile,stilul de viaţă,să reflecte continuitatea spiritualităţii româneşti în cadrul modelului european de civilizaţie. Casa de Cultură a Sindicatelor organizează sau oferă cadrul de desfăşurare pentru activităţi de promovare a cunoaşterii valorilor culturii şi artei,de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale populaţiei,în toate domeniile de interpretare artistică,recreativ-distractive şi altele,realizează prestaţii culturale în beneficiul cetăţenilor din localitate,fără deosebiri politice sau apartenenţă sindicală.

 

     Art. 3 – În funcţie de opţiunile spirituale şi de petrecerea timpului liber al cetăţenilor, Casa de Cultură a Sindicatelor organizează : cercuri,cursuri de reconversie profesională,conferinţe publice, dezbateri,simpozioane,consultaţii pe diferite teme, cenacluri literar -artistice şi de artă plastică, spectacole sau stagiuni de spectacole cu formaţii proprii sau în colaborare,la sediu sau în alte localităţi, programe de video şi discotecă ,seri cultural-recreative.

 

     Art. 4 – În realizarea activităţilor specifice, Casa de Cultură a Sindicatelor colaborează cu sindicate,agenţi economici,instituţii publice,organizaţii de tineret, partide politice,autorităţi locale, ONG-uri, precum şi cu persoane fizice,fără a angaja politic instituţia.

 

 

 

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CASEI DE CULTURĂ  A

SINDICATELOR

 

 

     Art.5 – Calendarul principalelor manifestări şi acţiuni organizate de Casa de Cultură a Sindicatelor,poate cuprinde activităţi specifice cum ar fi:

      cursuri ale Universităţii populare în domeniile culturii,istoriei şi civilizaţiei româneşti şi universale.

      cercuri şi ateliere cu caracter tehnico-ştiinţific şi aplicativ, de calificare şi reconversie profesională,cursuri de pregătire pentru admiterea  în învăţământul superior,cursuri pentru pregătirea persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere a autovehiculelor.

      cluburi si cabinete de profesii, în funcţie de preferinţele şi necesităţile locale

      cenacluri şi cercuri literar-artistice (muzică,literatură,arte plastice,foto,

numismatică,filatelie, cinecluburi, artă populară şi artizanat,etc)

      expoziţii de carte cu lucrări ale cercurior de creaţie proprii, cu invenţii şi inovaţii

      stagiuni permanente sau sezoniere ale formaţiilor artistice proprii

      manifestări şi spectacole cinematografice

      concursuri,simpozioane,consfătuiri,dezbateri,consultaţii juridice

      expoziţii de carte si alte acţiuni ale bibliotecii

      programe de video şi de discotecă,seri cultural-distractive şi recreative, baluri, hore, carnavaluri,

      activităţi de club (şah, go, tenis de masă, bingo, biliard, jocuri electronice şi mecanice

      festivaluri naţionale şi internaţionale,pe genuri artistice

      expoziţii, târguri,licitaţii.

 

     Art.6- Activitatea Casei de Cultură a Sindicatelor este condusă de un Consiliu de Administraţie, format din 5-7 membri. În componenţa Consiliului de Administraţie intră obligatoriu: directorul instituţiei care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al acestuia,reprezentanţii Confederaţiilor sindicale CNSLR-Frăţia,Cartel Alfa,CSDR şi BNS-câte unul,şi oameni de cultură şi artă,reprezentanţi ai autorităţii publice locale,agenti economici,etc. Membrii Consiliului de Administraţie al filialei de la 5 la 7 ,respectiv cei doi,trebuie să fie agreaţi de primii 5. TOATE NOMINALIZARILE ŞI PROPUNERILE PENTRU CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL FILIALEI ,VOR FI VALIDATE DE CĂTRE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE GENERAL AL A.N.C.S.S.R.

Membrii Consiliului de Administraţie al filialei,pot fi indemnizaţi cu până la 20% din salariul tarifar al directorului Casei de Cultură a Sindicatelor, după achitarea tuturor datoriilor către stat şi asociaţie, în funcţie de posibilităţile financiare ale instituţiei.

Membrii Comisiei de Cenzori a ANCCSR,vor face verificarea trimestrial,asupra modului de realizare a veniturilor şi efectuarea plăţii indemnizaţiilor.

 

     Art.7 – Consiliul de Administraţie al filialei se întruneşte în  şedinţe ordinare trimestrial şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Indemnizaţiile se vor acorda numai pentru şedinţele ordinare şi numai celor prezenţi la şedinţă.

 

    Art.8- Consiliul de Administraţie al filialei are următoarele atribuţii:

      organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor preconizate de către Casa de Cultură a Sindicatelor

      aprobă planul de venituri şi cheltuieli

      aprobă planul de dezvoltare,modernizare,reparaţii şi întreţinere a bazei materiale a Casei de Cultură a Sindicatelor

      iniţiază acţiuni de investigare a opţiunilor spirituale,a necesităţilor educaţionale,a preferinţelor de petrecere a timpului liber al cetăţenilor

      aprobă anual statul de funcţiuni,la propunerea directorului Casei de Cultură a Sindicatelor

      aprobă proiectul Regulamentului de Ordine Interioară şi normele de competenţă şi serviciu, pentru personalul Casei de Cultură a Sindicatelor

      aprobă proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei de Cultură a Sindicatelor

      hotărîrile Consiliului de Administraţie al filialei se iau cu 2/3 din voturile celor prezenţi

 

     Art.9 – Directorii Caselor de Cultură ale Sindicatelor sunt angajaţi de catre acestea dar numiti si sanctionati de catre ANCCSR, prin Directorul General Luha Eugen, imputernicit special, pentru incheierea si semnarea, in numele si pentru fiecare Casa de Cultura a sindicatelor , ca filiala a ANCCSR.

 

     Art.10 -  Directorul Casei de Cultură a Sindicatelor are următoarele  atribuţii:

     -       Reprezintă Casa de Cultură a Sindicatelor în temeiul Contractului individual de muncă, în conformitate cu interesele acesteia şi fără a încălca Statutul, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare sau hotărârile A.N.C.C.S.R., pe care trebuie sa le respecte întocmai.

    -       În temeiul prerogativelor acestei funcţii trebuie să solicite Asociaţiei aprobarea deciziilor importante pe care urmează să le ia, care vizează filiala Casa de Cultură a Sindicatelor şi care ar putea prejudicia în orice mod interesele Asociaţiei sau pe cele ale Casei de Cultura, precum şi aprobarea oricărei modificări a elementelor sau clauzelor contractului individual de muncă propriu, în caz contrar putând fi sancţionat disciplinar conform prevederilor Codului muncii referitoare la răspunderea salariaţilor; cercetarea disciplinară va fi efectuată de o comisie stabilită de către Consiliul de Administraţie al A.N.C.C.S.R. şi va viza încălcarea dispoziţiilor şi prejudicierea intereselor Asociaţiei, indiferent de formă.

   -       Este salarizat de către angajatorul său, Casa de Cultură a Sindicatelor, filială cu personalitate juridică proprie, distinctă de cea a Asociaţiei, în conformitate cu contractul individual de muncă şi potrivit cu îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă privind activitatea instituţiei pe care o reprezintă.Casa de Cultura a Sindicatelor, trebuie să desfăşoare activităţi conform statutului A.N.C.C.S.R.,să înregistreze venituri care să asigure funcţionarea şi plata tuturor salariaţilor săi, sa vireze lunar  cota de 10% din venitul brut al Casei de Cultura a Sindicatelor, in contul ANCCSR,cf.Art.19.din ROF al Caselor de Cultura.Dacă activitatea acestuia nu generează veniturile necesare achitării tuturor obligaţiilor de plată existente la nivel de Casă de Cultură, inclusiv impozitul pe clădiri şi terenuri, salariile angajaţilor şi obligaţiile aferente acestora, directorul nu şi-a îndeplinit indicatorii de performanţă, aşa încât nu se va putea îndrepta împotriva Asociaţiei, în niciun mod, urmând a fi sancţionat corespunzător.

-       În calitate de administrator şi utilizator al bunurilor patrimoniale pe care le are încredinţate, răspunde de păstrarea integrităţii acestora, luând măsurile ce se impun, în condiţiile legii, în funcţie de necesitate şi oportunitate, pentru efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii în Casa de cultură, în deplină siguranţă, fără pericol de accidente tehnice şi de muncă, incendii etc.-         Elaborează şi aplică strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiilor. Angajează prin concurs, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a competenţilor, personalul necesar funcţionării Casei de cultură, se preocupă de utilizarea raţională a acestuia în vederea eficientizării activităţii.

   -        Stabileşte atribuţiile de serviciu şi obligaţiile profesionale de muncă ale personalului angajat, pe baza fişei postului.

   -       Emite decizii de sancţionare disciplinară sau, după caz, de imputare pentru pagubele aduse de personalul angajat al Casei de cultură, care se face vinovat de neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, nerespectarea reglementărilor financiare, indisciplină sau în cazul săvârşirii unor fapte care, prin efectul lor, pot prejudicia interesele şi imaginea Casei de cultură.

   -       Supune spre aprobarea Consiliului de Administraţie proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, statul de funcţiuni, proiectul planului de dezvoltare, modernizare şi reparaţii a bazei materiale a  Casei de cultură.

   -       Asigură respectarea disciplinei financiare şi exercitarea controlului financiar preventiv, acţionează pentru realizarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli al casei de cultură, dezvoltând şi diversificând sursele de venituri şi de reducere a cheltuielilor.

  -       Organizează în conformitate cu reglementările în vigoare, activitatea de apărare împotriva incendiilor, luând măsuri operative pentru înlăturarea şi preîntâmpinarea situaţiilor generatoare de incendii în cadrul Casei de cultură, întreţinerea şi buna funcţionare a instalaţiilor şi mijloacelor de dotare destinate prevenirii şi stingerii incendiilor, precum şi pentru cunoaşterea de către personalul angajat a modului de utilizare a acestora în caz de necesitate.

  -       la măsuri şi controlează efectuarea în bune condiţii, a curăţeniei şi igienizării sanitare în spaţiile aferente Casei de cultură, asigurarea pazei şi securităţii clădirii.  Angajează Casa de cultură, direct sau prin stabilirea unui înlocuitor cu împuternicire temporară de reprezentare, în raporturile cu persoane juridice şi fizice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale, cu viza de control preventiv.

  -       Organizează la nivelul instituţiei arhiva proprie şi asigură luarea măsurilor ce se impun pentru păstrarea documentelor, conform prevederilor legale, inclusiv a cărţii tehnice a construcţiei, în calitate de director:

-     îi sunt interzise orice activităţi şi manifestări de natură să prejudicieze interesul şi prestigiul instituţiei;

-    răspunde pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său, contrar intereselor instituţiei, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei;

-    este obligat, pe durata contractului, să păstreze cu rigozitate confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea instituţiei, care au un astfel de caracter şi care sunt stabilite ca având acest caracter de către conducere.

  -       Pentru neîndeplinirea la timp şi în bune condiţii a atribuţiilor, răspunde administrativ, contravenţional, civil sau personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentul de ordine interioară.

  -       În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, conducerea Asociaţiei are obligaţia de a sesiza organele competente. Pe perioada soluţionării sesizării, contractul de muncă se suspendă.

  -       Încheie acte juridice, cu excepţia celor de dispoziţie, în numele şi pentru instituţia pe care o reprezintă, Casa de Cultură a Sindicatelor în conformitate cu Statutul şi hotărârile Asociaţiei.

  -       Dezvoltă strategia de diversificare, incluzând planificarea, organizarea şi conducerea tuturor activităţilor şi stabileşte obiectivele Casei de Cultură  a Sindicatelor, în funcţie de politica asociaţilor;

  -       Administrează relaţiile cu terţii, dar şi programele de informare a asociaţilor şi a angajaţilor, pentru a menţine şi promova poziţia Casei de Cultură a Sindicatelor, ca fiind un factor important al comunităţii. Se implică activ în dezvoltarea economică locală.

 

     Art. 11- Contabilul şef al Casei de Cultură a Sindicatelor îşi organizează activitatea în baza legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii şi răspunderi:

      asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-economice a Casei de Cultură a Sindicatelor,în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare

      întocmeşte lucrările de planificare financiară şi execuţie bugetară

      întocmeşte la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, bilanţuri anuale şi trimestriale,precum şi situaţii lunare privind principalii indicatori economico-financiari

      ţine evidenţa documentelor de personal

      angajează unitatea prin semnătură,alături de director în toate operaţiunile patrimoniale

      răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul preventiv şi controlul operativ curent în conformitate cu dispoziţiile legale

      rezolvă orice alte sarcini prevăzute de actele normative,hotărîri de guvern,ordonanţe de urgenţă,privind raportarea activităţii economico-financiare a instituţiei

 

                                                     

 

CAPITOLUL III

   BAZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

 

     Art.12- Casa de Cultură a Sindicatelor dispune de sediu propriu cu spaţii adecvate pentru activităţile de profil şi de dotările aferente : mobilier, echipament tehnic audio-vizual corespunzător necesităţilor practicii culturale

 

    Art.13 – În vederea funcţionării şi a susţinerii financiare a instituţiei, Casa de Cultură a Sindicatelor, poate organiza direct sau în colaborare şi  activităţi economice sau comerciale,de alimentaţie publică şi prestări servicii

 

    Art.14 – Fondurile băneşti necesare funcţionării,dezvoltării şi întreţinerii bazei materiale a Casei de Cultură a Sindicatelor, provin din :

      prestaţii de manifestări cultural-artistice şi educative

      cotizaţii de la activităţile de club

      taxe şi cotizaţii de participare la cercurile şi cursurile tehnico-aplicative, ştiinţifice,artistice,sportive şi de reconversie profesională

      taxe de închiriere a spaţiilor, a instrumentelor de practică culturală precum şi a altor dotări

      prestaţii profesionale diverse: traduceri, înregistrări audio-video, multiplicări video, xerografii, etc.

      publicaţii proprii şi în colaborare

      donaţii,sponsorizări sau contribuţii ale unor agenţi economici sau persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate

      spectacole şi turnee susţinute în ţară şi străinătate

      fondul disponibil la sfârşitul anului precedent,dobânda asupra sumelor aflate în cont la bancă sau la CEC

      veniturile din activităţi economice,comerciale şi de alimentaţie publică şi prestări servicii

      alte surse

 

    Art.15 – Casa de Cultură a Sindicatelor are dreptul de a efectua operaţiuni în valută cu beneficiari străini, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României

 

    Art. 16 – Dotarea Casei de Cultură a Sindicatelor se poate completa şi prin donaţii de obiecte , materiale şi de bunuri de practică culturală,venite din partea unor foruri administrative locale,ale unor agenţi economici,instituţii,organizaţii sau persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate

 

    Art.17 – Casa de Cultură a Sindicatelor poate să-şi asigure un fond  propriu cu materiale de practică culturală,opere de artă,aparatură modernă audio-video, inclusiv din străinătate.Casa de Cultură a Sindicatelor poate să cumpere sau să închirieze aparatură de la firme particulare,în condiţii de rentabilitate a instituţiei,în conformitate cu normele financiare în vigoare şi prin înregistrarea actelor la un notar public.

 

    Art. 18 – Pentru orice altă operaţiune economico-financiară, neprevăzută în prezentul regulament, se vor aplica prevederile legilsaţiei în materie, aflate în vigoare

 

    Art.19 – Din  venitul brut al Casei de Cultură a Sindicatelor, se va vira lunar în contul ANCCSR, o cotă parte de 10%.

 

    Art. 20 – Casa de Cultură a Sindicatelor poate avea mijloc de transport propriu.

 

    Art. 21 – Contractele de închiriere încheiate de către Casa de Cultură a Sindicatelor, vor fi însoţite obligatoriu de o schiţă anexă a spaţiului închiriat, extrasă din planul desfăşurat al instituţiei şi doar astfel vor fi validate de către conducerea operativă a ANCCSR. Contractele de închiriere care nu vor avea această anexă , nu vor fi validate şi nu vor putea intra în vigoare.

 

    Art.22 – Casa de Cultură a Sindicatelor îşi va angaja contabilul şef pe o perioadă de probă de 120 zile, urmând ca acesta să fie validat de către conducerea operativă a ANCCSR, sau va hotari si cu privire la incetarea raporturilor de munca. Se interzice categoric ţinerea evidenţelor contabile de către firme sau cabinete de contabilitate.

 

 

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

 

 

    Art. 23 – Casa de Cultură a Sindicatelor are stampilă proprie şi poate să poarte un nume distinctiv, al unei personalităţi, cu aprobarea Consiliului General de Administraţie al ANCCSR.

 

    Art. 24 – Casa de Cultură a Sindicatelor are arhivă proprie în care se păstrează obligatoriu, în conformitate cu normele legale :

      documente de personal

      documente financiar-contabile

      documente din activitatea curentă

 

    Art. 25 – Controlul financiar se realizează în conformitate cu prevederile legale în

vigoare, prin Comisia de Cenzori

 

    Art. 26 – Casa de Cultura a Sindicatelor are bibliotecă publică, cu personal de specialitate, cuprins în schema de funcţiuni a instituţiei.

 

    Art. 27 – Personalul salarizat al Casei de Cultură a Sindiactelor,beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă încheiat între salariaţi şi conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor.

 

    Art. 28 – Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură a Sindicatelor, a fost aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor din ANCCSR în data de 12 iunie 2013, şi intră în vigoare de la data aprobării.

 

         

 

 

               

 

                        SEMNĂTURI CONSILIUL GENERAL DE ADMINISTRAŢIE:

 

 

      Reprezentant  CNSLR Frăţia                                    Reprezentant CNS Cartel Alfa

                Huluţă  Ghiorghe                                                             Homoş  Ion

 

         ______________________                                         ______________________

 

 

 

           Reprezentant  C.S.D.R                                               Reprezentant  B.N.S.

                Creţu Nicolae                                                                   Pisc  Ioan

 

       ____________________                                               _____________________

 

 

 

      Reprezentant ANCCSR                                               Reprezentant ANCCSR

              Marean Claudiu                                                             Bălcinoiu Ioan

 

        _____________________                                            ______________________

 

 

 

       Reprezentant ANCCSR                                               Reprezentant ANCCSR

               Rau Valentin                                                                  Luha  Eugen

 

        ____________________                                             ______________________

 

 

 

                                                 Reprezentant ANCCSR

                                                        Cristea  Ioan

 

                                                 ______________________

 

 

          Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al Casei de Cultură a Sindicatelor a fost redactat şi completat în baza hotărîrilor aprobate în AGA astfel:

      hotarîrea AGA nr. 1 din 30.05.2002

      hotărîrea AGA nr. 114 din 10.04.2003

      hotărîrea AGA nr.2 din 17.04.2008

      hotarirea AGA nr.1 din 12.06.2013

 

  Bucuresti, 12 iunie   2013 

    

                                              SECRETAR  GENERAL ANCCSR

                                                              Cristea  Ioan

 

                                               ___________________________